Hima walqixaa sararaawaa

Wikipedia irraa
Hima walqixaa sararaawaa Gabatee suuraa Liosh

Hima walqixaa sararaan bifa armaan gadiitiin dhiyaata:

y fi "x" jijjiramaa yoo ta'u m'n maxxantuu(koofishantii) kan bakka bu'u fi b' immoo gatii dhaabataa bakka bu'a .

Himni walqixaa Karaa adda addaatiin barreeffamuu danda’a, fakkeenyaaf:

Yookaan

Yookaan

Yookaan

Yookaan

karaa paarameetrikiitiin

Fi

Karaa poolaariitiin

Yookaan

Karaa idileetiin

Hundi isaanii wal fakkaata Sababni isaas yeroo gabatee fakkii irratti kaafaman sarara qajeelaa, walqixxaattoo sararaawaa kennu Isaanis Hima walqixaa sararaawaa jedhamu .