Hima

Wikipedia irraa

Himni yoo xiqqaate matimaa fi gochima kan qabu, ergaa kan dabarsuu danda'uu fi sirna tuqaatin kan goolabamu.

Leexima[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Leeximni gaalee 'hima leexaa' jedhurraa dhufe. Himni leexaan gochima tokko qofa of keessaa qaba.

Fakkeenya:

Inni mana ijaare.

Obbo Gadaan bara darbe oomisha gaarii argate.

Dachima Caasaa himaa dachaa fi xaxamaa ta'e of-keessaa qaba. Caasaan kan Gaalee Maqaa(GM) fi ykn kan Gaalee Gochimaa(GG) ta'uu danda'a. Fkn. a) Mucaa diimaan sun ganamaan ka'ee marqaa nyaate. b) Mucaan diimaan ganamaam ka'e sun marqaa nyaate. Kanaaf, himni (a) ciroo hirkataa ganamaan ka'ee jedhu waan miilteffateef, dachima(xaxima); ciroo guuchisaadhas. Himni (b) immoo, ciroo of-danda'oo miilteffate. Haata'uu malee, ciroon kun gaalee maqaatti suuqamuun isa duraarraa adda ta'a.

Xaxima[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Dachima Xaxima[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • Addunyaa Barkeessaa (2016). Semmoo: Bu'uura Barnoota Afaanii fi Afoola Oromoo, Finfinnee