Hidhabuu Abootee

Wikipedia irraa

Hidhabuu Abootee: Ejeree Aanaan kun Godina Salaalee keessatti kan argamtu yoo taatu kaabaan aanaa Darraatiin kibbaan aanaa Dagamiin bahaan aanaa Dagamiin lixaan aanaa Kuyyuutii fi Warra Jaarsootiin daangeffamtee argamti. aanaan kun iddoowwan hawwata turiizimii qilleensa mijataa gosa midhaanii hunda magarsu qabdi. keessattuu xaafiin abootee kan sukkaara fakkaatu heektaara tokkorraa hamma kuntaala 30 giddu galeessaan oomishama. bosonni uumamaa fi paarkiin Gooticha Taaddasaa Birruu akkasumas lageen gurguddoo jallisiif oolan hedduus qabdi.

Abarraa Raggaa Baallamiitiin