Help:Contents/Fayyida Icon

Wikipedia irraa

Fayyida Icon[gulaali | lakkaddaa gulaali]

  • yoo gubbaa isaa agartan waantota akka B I fi AB jedhu fi kan biraa agartu. Fayyidan isaaniis kana:-
Fakkii Hiika Faayidaa
B Bold * Kun akka barreeffami ati filatte gurracha'ee fi furdatee akka mul'atu godha. Fakkeenya barreeffama waa'ee Leencaa barreessuu yoo barbaadde, barreeffama yoo jalqabdu maqaa leenca jedhu kana barreeffamoota biraa irraa adda gochuu qabda, kunis barreeffami akka waa'e maalii akka ta'e nami dubbisuutti jiru akka beeku isa/ishi qarqaara. Akkana gochuuf immoo kutaa leenca jedhu sun filadhuu B tuqi kunis maqaan leenca jedhu sun akka wanna sadiin (' ' ' duraa fi dubaan) gara lachuun marfamu tolcha. Kun immoo save yoo tolchitu akka gurraacha'ee fi furdatee mul'atu tolcha (akkana jechuu ---> Leencaa). yookaan immoo atinuu maqaa ati gurraachessuu feetu sun waantota sadeen (' ' ') suniin marsuu ni dandeessa.
I Italic * Kun immoo barreeffami ati filatte akka dagalee/saarbii ta'u godha. Kana fayyadamuun wanti barbaachiseef yoo barreeffamni sun qubee Afaan Oromo sirrii hin taane yookaan immoo akka afaan biraa irraa fudhatame beeksisuuf. Fakkeenya Afaan Oromoo keessatti maqaan copy jedhu hin jiru, kanaaf maqaa koppii jedhamutti fayyadatama. Kanaaf maqaan kun akka Afaan Oromoo hin taane beeksisuuf Koppii kan jedhu filachuun qubee II suniin tuqi kun immoo akka koppiin sun waan lamaan (' ') marfamu godha yoo save gootu immoo akkana --> koppii ta'e mul'ata. yookaan immoo atinuu maqaa ati dagalee/saarbii gochuu feetu sun waan lamaaniin (' ') gara lachuun marsuu ni dandeessa.
AB Internal Link * Kun kan fayyadu fuula yookaan barreeffama garagaraa yeroo tokkotti akka fayyadamuu danda’an nama qarqaara. Kunis fayyidaa baayyee gaarii qaba. Yoo namni waa’ee tokko osoo dubbisaa jiruu jecha yookaan waan hin beekne tokko argee, akka wanna sun achuma banu danda’u isa qarqaara. Fakkeenya waa’ee kana osoo dubbisaa jirtanii, barreeffama akkana jedhu argitan  “Fuulli kun Oromoo qophaa’eera” kan jedhu argitan yoo fuula kana dhiistanii fuula Oromo jedhutti dabru fettani, barrefama Oromo jedhu suni tuqun dabru ni dandettu. Akkana gochuf immo Oromo kan jedhu suni filladha ‘AB’ tuqqa. Kuni immo jechii sun waan akkanan akka marfamu godha (durran [[ fi dubban ]]). Kuni immo yoo save gootan Oromo kan jedhu sun akkana ta’ee mul'ata  Oromo. Yoo kana tuqxan immoo gara fuula Oromootti isaan geessa. Fuuli kun jiraachuu yookaan jiraachuu dhabuu danda’a. Yoo jiraate jechi “cuquliisa/halluu samii” ta’e mul'ata, yoo hin jiraanne immoo ni diimata. Yoo kan jiraatu ta’e haa taa’u male ati bantee turtee taa’e “keelloo” ta’ee mul'ata. Yoo fuulli sun hin jiru ta’e, yoo tuqxe gara kutaa duwwaa itti barreesuu dandeessu si geessa. Yookaan immoo atumti waan suniin marsuu ni dandeessa. ([[jecha ]])
Fakkii addunyaa External Link * Kun immoo ergaa waa’ee tokko barreessitanii booda yoo eessaa akka argattan yookaan burqaa/madda keessan yookaan immoo akka nami waa’ee sunii akka website sun gubbaatti akka ilaalu yoo feetan kan itti fayyadamtani dha. Akkana gochuuf immoo website sun filadhaa “fakkii addunyaa” sun tuqaa. Kun immoo waan gosa AB suniin jecha marsaa, haa ta’u malee yeroo kana tokko tokko qofa. ([]). Fakkeenya waa’ee Oromoo Dictionary yoo ani barreessu eessaa akkan argadhe ibsuuf website kana fayyadamee (http://www.shenpres.org/FellowshipICare/Oromifa.htm). Haa ta’u malee website kana nami banuu akka danda’u “External Link” fayyadame. Akkana gochuuf immoo website filadhe, “Fakkii Addunyaa” sunii tuqe. Kunis waan akkanaan marsa ([]). Yoo save gottan immoo waan akkanaatu mul'ata  [1]. yoo kutaa kana tuqxan gara website biraatti isin geessa.
A Level 2 Headline * Kun immoo waan lamaaf tajaajila. Tokkoffaan yoo barreeffama tokko barreessinu mata duree garagaraa barreessuuf kutaa kana tuqnee, maqaa mataa duree immoo headline kan jedhu erga balleessinee booda katabna. Akkuma maqaan isaa ibsutti (level 2 headline) kuniin mataa duree gugguddaa qofaaf kun jechuun immoo mataa duree mataa duree biraa jalatti argamu miidhagsuuf nu hin qarqaaru. Yoo barbaadne A tuquu yookaan immoo ofiin waan akkana (==) duraa fi dubaan gochuu ni dandeenya. Waa'ee mata duree miidhagsuu bal'inaan ilaaluuf kana bani SB. Faayidaan lammaffaa immoo kan baayyee nama fayyadu dha, kunis waan nu ofiin goonu osoo hin ta'iin kuni waan ofiin miidhagfamu dha. Yoo nuu mataa duree afurii ol ta'e barreeffama tokko keessatti qabaanne, gubbaa irratti waan contents jedhamu ofiin dhufa, kunis akka gara mataa duree jala jiraniitti salphaatti adeemuu dandeenyu nu qarqaara, bal'inaan ilaaluuf kana bani SB
Boksii Embedded Image * Waa'ee kana bal'inaan beekuuf kana bani FQ
Xurumbaa Media File link * Waa'ee kana bal'inaan beekuuf kana bani FQ
Mathematical Formula (LaTeX) * Kun akkam akka foormulaa herregaa keessatti argaman akka square root fi kan biraa akka itti midhagsan beekuuf nama qarqaara. Bal'inaan beekuuf kana banii SB
W circle keessa jiruu Ignore wiki formatting * Kuni kan tajaajilamnu yoo barrefama tokko irratti format fayyadamuu hin feene dha. Fakkeenya barreeffama tokko furdisnee fi gurraachessinee mul'isuuf B icon fayyadamna, garuu yoo osoo gurraacha'ee fi furdatee hin mul'atiin garuu (''') qofaan marfame akka argamu gochuu feene, hin dandeenyu kunis yoo save goonu waan kunis gurrachessee fi furdisee mul'isuuf. Kanaaf (''') qofaan marsuuf erga B tuqnee boda W circle keessa jiru tuqna.a
Firmaa your signature with timestamp * Kun kan tajaajilamnu yeroo nama biraa wikipedia kana fayyaduufi barreessinu dha. Kunis erga barreessinee boda Firmaa kana yoo tuqne save yoo goonu maqaan keenya (User:name), sa'aatii, guyyaa, ji'aa fi barii akka jiraatu godha. Kunis akka nami barreessiteef suni eenyummaa keetii fi yoom akka barreesite akka beeku isa qarqaara. Haa ta'u malee accountii yoo hin qabaanne maqaan kankee jiraachu hin danda'u. Accountii akkam akka banan ilaaluuf Accounti Bani
Sarara Dagalee Horizontal line (use sparingly) * Kuni immoo sarara midhagsuuf tajaajilamna. kuni garuu barreeffama jalatti sararuuf miti, kuni akka gargar baasuu dandeenyuuf fayyadamna.