Jump to content

Gora

Wikipedia irraa
Biqiltuu istiroberii

Goraa (ykn Goraa diimtuu; Fragaria × ananassa) sanyii sanyii sanyummaa Fragaria jedhamuu fi bal'inaan horatamu, akka waliigalaatti Goraawwan jedhamuun beekamu, kan midhaanii isaaniitiif addunyaa maratti horatamu. Firiin kun foolii adda ta'e, halluu diimaa ifaa, mi'aawaa fi mi'aawaaf bal'inaan ni jaallatama. Baay'inaan kan nyaatamu yoo ta'u, kan haaraas ta'e nyaata qophaa'e kan akka marmalaataa, cuunfaa, paayii, jalaattii, miilkisheekii, fi chokolaataa keessatti. Mi'aawaa fi fooliin artiitiikshinii oomishaalee kanneen akka sukkaara, saamunaa, urgooftuu fi kanneen biroo hedduu keessatti bal'inaan fayyadamu.