Gitaa’ummaa Anniisaa

Wikipedia irraa

Anniisaan akaakuu tokko irraa gara akaakuu birootti nijijjiirama. Ta’iin tokko yommuu anniisaa dhabu ni argina. Haata’u malee, anniisaan kun badee osoo hin taane gara akaakuu anniisaa birootti jijjiirameeti. Yommuu anniisaan tokko gara akaakuu anniisaa birootti jijjiiramu anniisichi waan badu yookiin waan uumamu fakkaata. Fakeenyaaf balbiin anniisaa elektiriikii gara anniisaa ifaafi ho’aatti jijjiira. Kanaafuu anniisaan akaakuu tokko irraa gara akaakuu birootti jijjiirama. Seerri gitaa’ummaa anniisaa hima armaan gadiin ibsama. “Anniisaan akaakuu tokko irraa gara akaakuu birootti jijjiirama malee, hin uummamus hin badus” jedha.