Jump to content

Geejjiba

Wikipedia irraa

Geejjiba sochii namoonni, bineeldonnii fi shaqaxni iddoo tokkoo gara biraatti godhani. Akaakun geejjibaa qilleensa, daandii baaburaa, karaa konkolaataa, bishaan, funyoorra, ujummoo keessa fi hawaa keessa ta'uu mala. Dameen kun bu'uura-misoomaa, maashinoota geejjibaa fi bobbaatti addaan qoqqooddamuu danda'a. Geejjibni baayyee barbaachisaadha sababiinsaas daldali namoota gidduutti akka geggeeffamu gargaara, daldalli ammoo guddina qaroomatiif murteessadha.