Jump to content

Garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Singaapoor

Wikipedia irraa

Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Singaapoor ( Maalaay : Pasukan bola sepak kebangsaan Singaapuraa, Chaayinaa :新加坡国家足球队, Taamill : Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo அணி ) kubbaa miilaa idil addunyaa dhiirota olaanootiin Singaapoor bakka bu'ee taphata. Waldaa Kubbaa Miilaa Singaapoor (FAS), qaama kubbaa miilaa Singaapoor bulchu, kan Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Eeshiyaa (AFC) fi Federeeshinii Kubbaa Miilaa ASEAN naannoo (AFF) waliin hidhata qabuun kan qophaa’edha. Halluun garee kanaa diimaa fi adii dha. Singaapoor afaaniin "The Lions" jedhamuun beekamu.

Singaapoor gareewwan biyyoolessaa Eeshiyaa keessatti durii ta'an keessaa tokko yoo taatu, FAS waldaa kubbaa miilaa ardii kana keessatti durii ta'eera. Biyyattiin baay'inni ummataa xiqqaa ta'us, akka waliigalaatti gareewwan ollaa ishee gurguddoo fi baay'ee ummata baay'ee qaban waliin dorgommii cimaa taasisan wal duraa duubaan oomishuudhaan ulfaatina ishee ol rukutteetti.

Kun milkaa'ina isaa isa guddaa keessatti mul'achuu danda'a, isaanis Shaampiyoonaa AFF naannoo keessatti dhufan, Singaapoor bara 1998, 2004, 2007, fi 2012 yeroo afur injifatteetti. Singaapoor garee jalqabaa gocha kana galmaan ga'ee fi garee tokkicha tapha xumuraa taphatte hunda irratti injifatedha. Bara 1998 Singaapoor tapha xumuraa irratti Veetnaam injifachuun waancaa kubbaa miilaa idil-addunyaa guddaa biyyattiin jalqabaa injifatte. Dorgommii bara 2004–05 irratti Singaapoor tapha xumuraa miila lamaatiin Indooneezhiyaa waliigalatti 5-2n injifatte. Singaapoor bara 2007 waancaa kana qabattee, tapha xumuraa irratti waliigalatti Taayilaandi 3-2n injifatte. Bara 2012tti Singaapoor yeroo 4ffaaf waancaa kana galmeessisuun, ammas shaampiyoonaa yeroo sadii Taayilaandiin waliigalatti xumura irratti 3-2n injifatte.

Singaapoor konfedereeshinii xiqqaa isheetiin alattis bu’aa guddaa galmeessiteetti. Bara 2007 dorgommii waancaa Eeshiyaa AFC irratti Singaapoor garee Iraaq Iraaq waancaa Eeshiyaa injifachuuf karaa irra jirtu qofa ta'e . Singaapoor bara 2006 fi 2009 dirree isaa irratti Chaayinaa waliin 0-0 fi 1-1n qixa baateetti. Amajjii bara 2008 Awustiraaliyaanis Singaapoor injifachuu dadhabde yeroo taphichi goolii malee qixa xumurame. During the 2018 FIFA World Cup qualifiers, Jaappaan dirree ishee irratti Istaadiyeemii Saitama irratti Singaapooriin qixa baatee, tapha garee kana keessatti qabxii gadi buuse qofa ta'uu isheeti.