Jump to content

Gandummaa

Wikipedia irraa

Gandummaan ilaalcha gareen namootaa tokko amala warra kaan caalu, kan alaa qofaan mul’atu qaba jedhee amanudha. Kanatu gama biraa tuffachaa fi tuffachuudhaan, isa mormuudhaan hanga duuluu (balleessuu) illee deemuun kan orma godhudha. Sanyummaan yeroo ammaa garaagarummaa namootaa alaa (baayoloojii) irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf, garaagarummaan halluu irra caalaa leelliftoota ilaalcha kanaati. Namni sanyummaa qabu damee hawaasaa hunda keessatti olaantummaa uumamaa sanyii tokkoo isa kaan irratti gadi aanaa ta’uu isaa mirkaneessuuf cimee hojjeta.