Gaaddiddeessuu Aduu

Wikipedia irraa

Gaaddiddeessuun aduu kan uumamu yemmuu addeessi aduu fi lafa gidduu ooluun addeessi gaaddidduu isaa muraasa lafa irratti buusuu dha.

Naannoon gaadiduu limixii (umbiraan) uwwifamee gaaddiddeessuun aduu guutuun uumamutti aduun waan dhokattuuf hin mul`attu. Naannoo gaadiduu dimimmisa (peenumbiraa) uwwifametti immoo gaaddiddeessuu gartokkee waan uumamuuf gartokkee aduutu mul`ata.Gaaddiddeessuun kan wayitii hunda hin uumamneef moociin addeessi lafa irra ittiin naanna`uu sadhata dacheen daandii ishee irra biiftuun naannoftu 50 waan dabee argamuufiidha..

Marsaa gartokkee fi annular kan aduu Caamsaa 20, 2012
Total solar eclipse
A total solar eclipse occurs when the Moon completely covers the Sun's disk, as seen in this 1999 solar eclipse. Solar prominences can be seen along the limb (in red) as well as extensive coronal filaments.
Annular solar eclipsePartial solar eclipse
An annular solar eclipse (left) occurs when the Moon is too far away to completely cover the Sun's disk (May 20, 2012). During a partial solar eclipse (right), the Moon blocks only part of the Sun's disk (October 25, 2022).