Jump to content

Gaaddiddeessuu Addeessaa

Wikipedia irraa
Marsaawwan boodaa gartokkoon ji'aa 17 July 2019 Gloucestershire, United Kingdom irraa fudhatame

Ji'a dukkanaa'uun taatee uumammaa kan Gaaddiddeessuun addeessaa kan uumamu yemmuu dacheen gidduu aduu fi addeessaa ooluudhaan ifa aduu irraa dhufu golguun addeessa irra akka hin buune gootuu dha.