Jump to content

Foormulaa herregaa

Wikipedia irraa

Foormulaa ykn Unkee ( Afaan ingiliziin) Herregaa fi saayinsii keessatti mallattoolee akkaitti hima walqixaa herregaa qubee ykn lakkofsa ykn w Foormulaawwan beekamoo keessaaalmakaa isaan kanaan fayyadamuun ibsamu.Fknf foormulaa Anistaayin ti: kanneen hariiroo anniisaa gidduu jiru agarsiisan fi hanga yaada isaa kan sadhatummaa addaa jedhu keessatti . .

Unkeewwan herregaa

[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Foormulaan herregaa mala furmaata jijjiiramoota walqixxaattoo keessatti argachuuf gargaarudha . Fakkeenyaaf, gatii ulfaatina ispheerii barbaaduu gaafata . Ida'amuu walxaxaa keessa cuuphamuu . Haa ta’u malee, ogeeyyiin herregaa, milkaa’ina walitti makamuu jalqabaa booda, foormulaa herregaa salphaa ta’ee fi jijjiiramoota biroo kan akka raadiyaasii ispheerii wajjin walqabatee ulfaatina ibsu argachuun ni danda’ama . Fakkeenya kana keessatti foormulaan walqixxaattoo: .