Jump to content

Filooriinii

Wikipedia irraa
Filooriin

Filooriiniin Wahiyyoo keemikaalaa mallattoo F fi lakkoofsa atoomii isaa 9. Innis bifa gaasii Atomlamee F 2 kan ta’ee fi haala dhiibbaa fi ho’a istaandaardii jalatti halluu keelloo diimaa qabu dha.Gaasii summii qabuu fi dhiibbaa hamaa irratti qabu dha lubbu qabeeyyii. Elementiin filooriin garee haloojinoota gabatee piriyoodii keessatti gubbaatti argama, akkasumas sochii keemikaalaa guddaa qaba, sababni isaas elementii elektiroonegaatiivii gabatee piriyoodikii keessaa isa baay'ee elektiroonegaatiivii waan ta'eef, akkasumas kompaawundoota keemikaalaa irra caalaan isaanii wajjin uuma, tokko tokko wajjin illee gaazota kabajamoo ; Soogiddoonni elementii filooraayinii filooraayidii jedhamu .