Fara'oona

Wikipedia irraa

Fara'ooni mootii misrii durii jechuudha . Innis afaan misriin "per-a" jedhu "per" (mana) fi "a" (guddaa) ykn "mana guddaa" irraa kan dhufedha. Per-A jalqaba masaraa agarsiisa, Dh.K.D bara 1400 irraa eegalee. Booda mooticha Per-A jedhanii waamuu jalqaban. Kanaaf mootonni Misrii sana dura bulchan, fakkeenyaaf, mootonni bara Abrahaam, Yooseef ykn Musee Seera Uumamaa Toora keessatti turan, akkasumas "Fara'oon" jedhamanii waamamu turan. Garuu seenaa keessatti maqaan Fara’oon jedhu mootummaa Misrii durii bara 2691-2625, ykn mootummaa Misrii giddu galeessaa bara 2050-1710 osoo hin taane, mootummaa haaraa Misrii bara 1570tti fayyadamaa ture. Qur’aanni mootummaa Misrii haaraa keessatti bara Museetti hiikni isaa fara’oon jechuu jalqabe.