Jump to content

Fakkii

Wikipedia irraa

Fakkii kaasuun aartii ijaan hubatamu yoo ta’u, gabatee irratti halluu yookiin sooftii yookiin qalamaa yookiin meeshaa birootiin kan kaafame ta’us. Itti quufinsa ijaa fi hafuuraaf kennu irraa kan hafe hawaasa murtaa’e tokkoo fi akkasumas jal’ina aartii sanaa kan akeeku ta’uu waan amanamuuf hojii aartii aartiistii kan ammayyaa keessatti kunuunsi addaa kennameef ta’uu isaati addunyaa. Namni aartii akkanaa hojjatus fakkii kaasu jedhama.

Barsiisaa mata duree jalqabaa Mana Barumsaa Aartii Addis Ababa kan ture Ale Kela Salam waa'ee barnoota fakkii kaasuun akkas jechuun ibse: "Barnoota fakkii kaasuun bifaafi amala uumama guutuu qorachuu, halluu fi meeshaa adda addaatiin miira ofii uumuudha. , fi." qo’annoo boca bocaa keessatti, wanta diriiraa irratti hojjechuu mannaa, yaadni fakkii keessatti ibsame qaama jabaa irratti dhagaa, muka, gaanfa gaanfa ykn sibiila diimaatiin bocama. jechuun ibseera.