Eeris

Wikipedia irraa

Eerisiin (mallattoo: ⯰) lafjoo cugee sirna biiftuu keenya kessattii Argamtuufi Diyaameetiriin mudhii 2326km ta'a Hoo'inni dirra eeris −231o C ta'a Altokko aduurra naanna'uuf waggootii 560.9 itti fudhata. Addeessa tokko qabdi. Lafjoo cuggee makmakeetti aantee aduurraa fagaattee argamtuudha. Eeris lafjoo cuggee guddinaan lammaffaa taateedha. Guddina isheetin wantoota sabbata astirooyidiitti argaman hunda hammachuu dandeessi.