Durleetoo

Wikipedia irraa

Durleetoo ykn durkaampeeriyaanii (Afaan inglizii Pre-Cambrian)Jaarraan kun seenaa jijjiirama lafaa keessaa gara 90% kan uwwisudha.Taateewwan Xin lafaa(ji’ooloojii) ijoo yeroo kana keessatti raawwataman:Sirni Biiftuu jalqaba bara kanaatti uumame jedhamee yaadama.Ji'i lafaa yeroo kana keessatti uumame.