Jump to content

Donawaa

Wikipedia irraa

Doonawaa maashinii ammayyaa gara hawaatti imaluuf gargaarudha . Gosoonni maashinii kunniin kaayyoo adda addaatiif kan ooludha. Faayidaa kana keessaa qunnamtii, qorannoo lafaa fi tilmaama haala qilleensaa ni argamu . Donawaan jalqabaa Onkoloolessa 4, 1957 furguggifamte. Maqaan isaa Sputnik 1 jedhama.