Jump to content

Dhuubbaa zayitii

Wikipedia irraa

dhuubbaa zayitii ykn boba'uutee, uumamaan kan argamu makaa dhangala'aa keelloo-gurraacha irra caalaa haayidirookaarboonii, fi uumamuu ji'ooloojii keessatti argama. Maqaan boba’aa jedhu boba’aa qamadii uumamaan argamu kan hin qophoofnee fi oomishaalee boba’aa boba’aa qamadii qulqullaa’e of keessaa qabu kan hammatudha.