Jump to content

Dhundhula

Wikipedia irraa

Dhundhulli sarara tokkoo hammam akka fododee ykn habalakee safartuudha. Fageenya dagalee uwwifame ilaalchisee saffisa sararri itti ol ka’u ykn gadi bu’u bakka bu’a. Dhundhulli tuqaa lama sarara tokko irratti gidduu jiru unkee fayyadamuun shallagamuu danda’a:

Siiqqee ( x 1, y 1 ) fi ( x 2, y 2 ) irratti tuqaa lama yoo nuuf kenname, dhundhulli sarara m akka armaan gadiitti ta’a