Jump to content

Dhaamjecha

Wikipedia irraa

Dhaamjechi qaama afaanii isa xiqqaa kan hiika qabu yoo ta'u jechi tokko yoo xiqqaate dhamjecha tokko, yeroo baay'ee ammoo tokkoo ol of keessaa qabaata.

   Akaakuun dhamjecha iddoo lamaatti qoodna.innis qabiyyee ykn unkaa irraatti hunda'uun qoodna.

isaanis:-

     1= dhaamjecha hirkataa
      2=dhaamjecha of danda'uun kan dhabbatanidha.