Dargaggummaa

Wikipedia irraa
Ijoollee dhiiraa umrii kurnanii keessa jiran laga tokko irra

Ilmi namaa erga dhalatee booda yeroo umriin isaa dabalaa deemu sadarkaalee adda addaa keessa dabra. Yeroon dardarummaa akka ariifatu yookiin duubatti harkifatuuf sababoota dhiibbaa uumuu danda'an adda addaa tu jiru. Fakkeenyaaf haala jireenyaa, nyaata gosa soorannuu fi kan kana fakkaatan ibsuun ni danda’ama.

Ijoollonni gara dargaggummaatti ce'an, yeroo Sadarkaalee kanneen keessa darban, dhiiraa fi dubara irratti ifatti jijjiirama qaamaa, xiinsammuu fi jijjiirama amalaa arguun hinhafu. Hunda caalaa yeroo dardarummaa kana keessa sadarkaa jijjiiramaa guddaa fi ifaa ta’e qaama irratti, amalaa fi xinsammuu irratti ni dhufa. Ijoolleen dhiiraa bay’inaan sdarkaa dardarummaa irraa kan gahan jidduugalaan umrii waggaa 12-16 yoo ta'uu ijoolleen dubaraa immoo umrii waggaa 11-14 gidduutti dha.Haata'uu malee ijooleen dhiiraa fi dhalaa tokko tokkoo yeroo dardarummaa ariifatanii jijjiirama qaamaa, amalaa fi xinsammuu yoo argisiisan kanneen biroo immoo duubatti harkifatanii argisiisu ni danda'uu.