Dadacha'insa goophaa(Anticline)

Wikipedia irraa
Diyaagirama qaxxaamuraa Dadacha'insa goophaa(Anticline)
Dadacha'insa goophaa(Anticline) daandii murame keessatti saaxilame ( siinkiliin xiqqaan fagoo mirgaa irratti mul’ata). Namicha ijaarsa fuuldura dhaabatee jiru hubadhu, madaalliidhaaf. Niiw Jeersii, Ameerikaa

Ji’ooloojii caasaa keessatti, Dadacha'inssi goophaa(Anticline) gosa dadacha'insa boca xiyyaa fakkaatuu fikan koochoowwan ykn millii dacha'insaa gara oliitti walitti dhufan, jechuunis millii dirraa siqqaawaa(axial plane) dadacha'insaa irraa fagaatanii kan gonbiffamee yoo ta’u umriin isaanii bekkamaadha ykn kan bayyee turaaniidha. Dadacha'insa goolbaan(syncline) ammoo faallaa Dadacha'insa goophaa(Anticline) ti. Dadacha'insa goophaa(Anticline) idileen ol goophataa kan ta’ee dha Dadacha'insa goophaa(Anticline) adda baafamuu fi Dadacha'insa xillaawaa ykn Farboca (Antiform) irraa adda baafamuu kan danda’an tartiiba baqqaanoota dhagaa kanneen gara giddugaleessa dachaatti tartiibaan dullooman. Kanaafuu, hariiroon umurii gosa dhagaa adda addaa gidduu jiru yoo hin beekamne jechi Dadacha'insa xillaawaa ykn Farboca (Antiform) jedhu fayyadamuu qaba.