Cicha seelii

Wikipedia irraa

cichi seelii, seelii biqiltootaa, seelii fangasii fi seelii baakteeriyaa tokko tokko dabalatee, casaa lubbuu hin qabneefi ala sabaga lubbiyyootti aanee kan argamudha. Dalagaan isaas caasaalee lubbiyyoo irraa balaa ittisuu fi boca murtaawaa akka qabaatan kan gargaarudha.

Seelii biqiltootaa keessatti cichi seelii amala beekamaa yoo ta’u, adda durummaan seeloosa, kaarboohayidireetii walxaxaa ta’e irraa kan ijaarame dha. Innis toora cimaa fi fibrous kan seelii biqiltuuf humnaa fi jabina kennu uuma. Qaamonni cicha seelii biqiltootaa kanneen biroon hemiseeloosii, peektiin, ligninii fi pirootiinota adda addaa kan dabalatudha. Qabiyyeen cicha seelii gosa seelii fi sadarkaa guddina biqiltuu irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’a.

cicha seelii fangasii walnyaatinsa isaatiin cicha seelii biqiltootaa irraa adda. Akkaataa idileetti pirootiinota waliin makaa walxaxaa poolisaakaayidii kan akka chiitiin, gilukaanii fi manaan of keessaa qabu. Qaamonni kun seelii fangasii humnaa fi eegumsa ni kennu.

Baakteeriyaa keessatti cichi seelii peeptiidoogilaayikaan, molakiyuulii caasaa adda ta’ee fi sukkaaraafi amiinoo asiidota of keessaa qabu irraa ijaarama. cicha seelii keessatti peeptiidoogilaayikaan jiraachuu fi dhabuun isaa baakteeriyaa garee gurguddoo lamatti ramaduuf kan gargaaru yoo ta’u, isaanis baakteeriyaa Giraamii-poozaatiivii fi Giraamii-negaatiivii dha.

cichi seelii akka danqaa ta’ee kan hojjetu yoo ta’u, seelii dhiibbaa alaa kan akka jijjiirama dhiibbaa osmootikii, dhiibbaa makaanikaa fi paatojeenoota ta’uu danda’an irraa eega. Akkasumas walqunnamtii seelii seelii, maxxanuu seelii fi walqunnamtii seelii naannoo isaa wajjin qabu murteessuu keessatti gahee murteessaa qaba.

Seelonni bineensotaa cicha seelii kan hin qabne yoo ta’u, maatiriksii seelii ala walfakkaatu kan tishuuwwaniif deeggarsa fi caasaa kennu qabu. Maatiriksiin seelii ala irra caalaa pirootiinota fi molakiyuulota biroo kanneen maxxanuu seelii, gurmaa’ina tishuu fi mallattoo seelii gumaachan irraa kan ijaarame dha.