Centaurus (Tuuja) .

Wikipedia irraa
Urjii Seentaawuras

Seentaawuras ( urjii guddaa xinhawaawaa kan gara kibba urjii Buutii haroo (Hydra) diriiru.

Rog-sadee urjiilee Centauri θ fi ι ν mataa yoo uumuun urjiileen kibbaa, urjiilee ifaa Centauri α fi β dabalatee, miila Centaur uumu. Sentaur uumama sheekkoo, walakkaa namaa, walakkaa farda.

Giddugaleessa urjii kanaa keessatti sirni sadii beekamaan Alpha Centauri ykn Rigil Kentaurus kan urjii Aduutti dhihoo ta'e Centaurus Proximity qabu jira.

xurreen Aannannoo kutaa kibbaa Seentaawuras keessa darba. Naannoon kun urjiilee fi nebulaadhaan kan badhaadhedha. Centaurus Omega tuuta urjii samii keessaa isa ifaa ta'edha.