Category:Shawaa Dhihaa

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

Fuulota ramaddii "Shawaa Dhihaa" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.