Category:Qoqqoodama Oromoo

Wikipedia irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 2 armaan gadii 2 ofkeessaa qaba.

O

Fuulota ramaddii "Qoqqoodama Oromoo" jala jiran

Waliigala 3 keessaa Fuulotni 3 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.