Jump to content

Category:Interneetii

Wikipedia irraa

Intarneetiin (ykn idil-qunnamsisaa)[a] sirna addunyaa cimdaa kompiitaraa walitti hidhame kan cimdaa fi meeshaalee gidduutti walqunnamuuf suutii pirootokoolii interneetii (TCP/IP) fayyadamudha. Innis cimdaa kan dhuunfaa, mootummaa, barnoota, daldalaa fi miti-mootummaa kan of keessaa qabu yoo ta’u, bal’ina naannoo hanga addunyaatti kan of keessaa qabu yoo ta’u, teeknooloojiiwwan (og-mala) neetworkii(cimdaa) elektirooniksii, hadmalee fi ilaalcha bal’aa ta’aniin kan walqabatedha. Intarneetiin qabeenyaafi tajaajiloota odeeffannoo bal’aa kan akka sanadoota haaypertextii ykn baruuhidhataa fi aplikeeshiniiwwan/hojmaatessaawwaan Weebsaayitii(marsaarittii) Addunyaa (WWW) walitti hidhaman, ergaa-e/imaalii, bilbilaa fi unkaa qooduun qaba.

Ramaddiin kun ammatti fuulota ykn miidiya ofkeessaa hin qabu.