Category:Ethiopia

Wikipedia irraa

Yusuf abdela Adem jedhama kanin dhaladhee naannoo oromiyaa godina harargee baha aanaa malka baloo araddaa fullee nagayaa gandaa ejarsaa bakka jedhamuuttiin dhaladhee akkasumaas yeroo umriin koo barnootaaf gahuu achuma maatii koo birattii mana barumsaa Ibsattii bara 1991EC barnoota koo sadarkaa tokkoffaa jalqabee. Itti ansuun bara 1994EC hangaa kutaa ergaan xumurree booda gara mana barnoota harawachaa sadarkaa tokkoffaa fi gidduu galeessaa lammaffaattii bara 1995EC kutaa shanaffaa jalqabee. Achumattii hangaa kutaa kudhaan bara 2000EC xumurree. Hata'uu malee aanaa keenyaa keessaa qopha'iinnii wan hin turreef bara 2001 aanaa ollaa keenyaa deder deemuun barnoota koo waggaa lammaaffaaf jechuun barnoota qopha'iinnaa hordoofan turee. Akkuman bara 2002EC barnoota koo qopha'iinnaa xumurreen bara 2003EC university haramayattii faculty of business and economics seenuun barnoota qusanaa ykn economics bara 2005Ec degree koo jalqabaa fudhee ebbiffaamee

Fuulota ramaddii "Ethiopia" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.