Jump to content

Caffoo

Wikipedia irraa
Qarqara galaanaa bashannanaa, kan akka kanaa kan Foorti Laawuderdeel, Filooriidaa keessatti argamu
St Oswalds Bay, Dorset, Ingilaanditti argamu. Cirrachi bosonaa fi qarqara galaanaa shingle gocha dalgaatiin uumamaan bocamee fi kunuunfama.

Qarqarri galaanaa ykn Caffoo teessuma lafaa naannoo cirrachaa ykn cancullee(pebbly) qarqara galaanaa irratti lafti galaana ykn haroo waliin wal argudha. Bakka bishaanii fi lafti walitti dhufanidha. Qarqara galaanaa akkaataa idileetti xixiqqoo laaftuu kan akka cirrachaa ykn dhagaa xixiqqoo irraa kan ijaaraman yoo ta’u, isaanis gocha dalgee, kaarentii fi dambalii bishaaniitiin kan kuufaman dha. Namoonni yeroo baayʼee boqonnaa argachuuf, bishaan daakuu, aduu dhiqachuuf, tapha taphachuufi sochiiwwan bashannanaa adda addaatti gammaduudhaaf qarqara galaanaa daawwatu. fi garagalcha ykn marsaa meeshaa adda addaa uumu.