Cabaquu

Wikipedia irraa

Cabaquu jechuun dandeettii dubbii namni tokko sagaleewwan akka ( s , z , ts, ch ) dogoggoraan sagaleessuuti. Yeroo baay’ee dubbii dogoggoraa kun dubbii ifa hin taane fida. walumaagalattii,cabaquun akka hin beekamnetti ykn akka ifa hin taanetti dubbachuu ykn sagaleessudha.