Jump to content

Buusaa

Wikipedia irraa
Buusaawwan

Buusaan bakka lafeewwan lama yookiin lamaa ol itti wal-qabataniidha. Buusaan faayidaawwan armaan gadii qaba. Isaanis: lafeewwan walitti qabsiisuu ,bakka lafeewwan wal-qabatan gidduutti rigatni akka hin uumamne ittisuu . lafeewwan wal-qabatan yeroo socho’anitti iddoo isaanii akka gadi hin lakkifneef ittisuu.

Gosoota Buusawwanii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Bakka sochiin lafeewwanii jirutti buusaan ni jira. Garuu bakka buusaan jiru hundatti sochiin lafeewwanii jira jechuun hin danda’amu. Socho’uufi socho’uu dhabuu isaanii irratti hundaa’uun buusaawwan bakka lamattti qoodamu. Isaanis: kanneen hin sochooneefi socho’aniidha.

Gosoota Buusaa kan akkaataa isaan itti ijaaraman irratti hundaa'an

a.buusaawwan hin sochoonee:[gulaali | lakkaddaa gulaali]

gonkumaa sochii hin taasisan. Fakkeenyaaf, buusaawwan lafee fuulaafi lafee buqqee mataa.

b.buusaawwan socho’an:[gulaali | lakkaddaa gulaali]

sadarkaa sochii taasisan irratti hundaa’uun iddoo garagaraati qoodamu. Isaanis:

Buusaa diriiraa (gliding joints): buusaa sochii lafeen tokko lafee biroo irra mucucaachuun taasisu deegarudhaa. Fakkeenyaaf, buusaa dugugguruu keessaa dugdi akka oliifi gadi jedhu taasisu, buusaa koronyoofi lafeelee lakkuu keessaa.

Buusaa wal-qabsiistuu (hinge joints): lafee akkuma wal-qabsiistuu cufaa balbalaatti kallattii tokkoon fuul-duratti yookiin booddeetti akka socho’uu deegarudha. Fakkeenyaaf, buusaawwan ciqilee, jilbaafi qubaa.

Buusaa calii ykn wiirtuu (pivot joint): sochii lafeen tokko lafee biroo irra akk naanna’uun gargaarudha. Fakkeenyaaf, sochii mormaa.

Buusaa kubbaafi holqa (ball & socket): buusaan kubbaafi holqaa akkuma maqaa isaa fiixee tokkoon boca kubbaa fakkaatu fiixee biraa holqa fakkaatutti seenuun socho’udha. Bifa geengootiin kallattii hundaan socho’uu kan danda’uudha. Fakkeenyaaf buusaawwan mo’oofi gateetti