Jump to content

Bocdanee (saayinsii meeshaalee)

Wikipedia irraa

Saayinsii meeshaalee keessatti akkasumas albuuda keessatti bocdanee dandeettii jajjabaan tokko walnyaatinsa caasaa tokkoo ol keessatti jiraachuu isaati. Wantoonni poliimoorfii qaban walnyaatinsa keemikaalaa walfakkaataa kan qaban yoo ta’u, garuu qindaa’ina atoomota hawaa keessatti garaagarummaa qabu, kanaaf amaloota adda addaa qabu. Jijjiiramni caasaa kiristallii sababa hojiirra oolmaa wantoota akka dhiibbaa fi ho’aa irraa kan ka’e uumamuu danda’a.