Bill Gate

Wikipedia irraa

Bill Gate abbaan qabeenyaa addunyaa keenya kan ta’ee fi Paawul Allen wajjin ta’uun kaampaaanii MICROSOFT hundeessuun kan beekamudha. Akkasumas haadha manaa isaa wajjin ta’uun hojii tola ooltummaa inni hojjatuun baldhinaan beekama. Bill Gates Waashiingten keessatti Onkololeessa 28, 1955 dhalate. Abbaan isaa nama seeraa yommuu ta’u haati isaa immoo aangoowwan adda addaan mootummaa tajaajiluun beekamti.

Bill Gates umrii ijoollummaa 13tti ture jaalala sooftiweerii koompitaraa kan horate. Bill Gates koompitaraaf jaalala guddaa qabaatus kitaaba dubbisuuf jaalala garmalee qaba. sababa kanaan maatiin isaayyuu ijoollee biroo waliin walittii madaquu irratti rakkoon akka isa hin mudannee shakkii qabu ture. Bill Gates pirograamii ibsaa tiraafika too’atu hojjechuun qarshii doolaara 20,000 kan argate umriii ijoollummaa isaa 15 ture.

Maatiin isaa akka inni sirriitti baratee akka abbaa isaa nama seeraa ta’u waan barbaadaniif hojii inni jaalatu kana akka dhaabu isa taasisan. sana booda barumsa sadarkaa lammaffaa irraa qabxii olaanaa galmeessisuun yuunivarsitii haarvaard seenuu danda’eera. Dhiibbaa maatii isaa irraan kan ka’e barumsa seeraa barachuuf karoorsus bara jalqabaa isaatti barumsa dhiisee daree koompitaraa deemaa ture. Sana booda garuu barumsa isaa addaan kutee hiriyyaa isaa paul alleen wajjin ta’uun kaampanii Microsoft bara 1975 hundeessaniiru. Jalqaba yeroo dhaabbanni kun hundeeffamu teessoon isaa albaakark, New Mexico yommuu ta’u garuu bara 1979 irraa eegalee gara magaala beeliviwuu, Washington jijjiirameera. Ebla 1986 Gates kaampanii maayikiroosooftii parsantii 55 uummataaf yookiin aksiyoonii dhiyeessuun sheerii tokkoon tokkoon doolaara 21’n gurgureera. Gates kaampaanicha keessaa parsantii 45 yookiin doolara miliyoona 234 kan ofii godhate.

Haaluma kanaan waggaa 31 miiliyoonara ta’uu danda’eera. Bill Gates jalqaba kaampanicha irraa ka’uun hanga bara 2006 kaampanicha keessattii hoogganaa ta’uun tajaajileera. Qarshii doolara biiliyoona 114.7 yeroo ammaa ni qaba. Waggoottan hedduuf abbaa qabeenyaa tokkooffaa ta’us yeroo dhihootti ‘Jeff Bezos’ injifatamuu danda’eera. Sababni isaas qarshii isaa baay'ee hojii tola ooltummaaf waan oolcheef. Yeroo waggaa 32 turetti mucayyoo waggaa 23 kaampanii isaa keessa hojjettu meelinda fireenchi waliin wal baran. Sana booda turtii yeroo jaalala dheeraan booda ammajjii 1, 1994 edola haawaay irratti cidha taasisaniiru. ijoollee sadiis jeeniffer, roorii fi foobii jedhaman haadha manaa isaa irraa argachuu danda’eera. Bill hooggana ‘Microsoft’ irraa bara 2006 nama baalmaarii jedhamuuf kennanii irraa bu’aniiru. Sana boodas aangoo biraatiin hoogganaa turanis waxabajjii 27, 2008 guutumaan guututti kaampaanicha keessaa bahuun yaada ofii gara hojii tola ooltummaatti deebiseera. Bill Gates osoo biyya tokko ta’eetii biyya addunyaa keessaa qabeenyaan 63ffaa irratti kan argamu ta’a ture! Akkasumas qorumsa SAT 1600 keessaa 1590 deebisuun hangam dandeettii akka qabu muldhiseera.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]