Baskin-Robbins

Wikipedia irraa

Baskin Robbins jechuun sansalata addunyaa irratti mana ayiskiriimii kan biyyoota 30 ol keessatti firaanshaayizii qabudha. Bakkeewwan 5800 keessaa 2800 Ameerikaa keessa kan jiraatanidha. Bara 1953tti walitti makamuun dhaabbilee ayiskiriimii adda addaa lama Burt Baskin fi Irv Robbins, kanneen obbolaa warraa turan hundeeffame. Walitti makamuu dura, dhaabbileen ayiskiriimii adda addaa lamaan Burt’s Ice Cream Shop fi Snowbird Ice Cream jedhaman turan. Snowbird Ice cream yeroo sanatti mi'aa 21 kan qabu yoo ta'u, kunis asoosamaafi haaraa jedhamee faarfamaa ture.

Erga hojiiwwan lamaan walitti makamanii booda gara Baskin-Robbins, kan boodarra mana ayiskiriimii addunyaa irratti beekamaa ta'u ta'u, dhaadannoo '31 flavors jedhu dhiibe.' Baskin-Robbins sirna saamuda fudhachuu fuulduratti kaa'uuf mala isaatiin kalaqaa ture —namoonni hanga mi’aa barbaadan argatanitti spoonjii bifa pilaastikii qabuun mi’aa ayiskiriimii adda addaa akka dhandhaman gochuu. Akkasumas, Baskin-Robbins jalqaba ice cream cake ummataaf kan beeksisedha.