Jump to content

Balaliitoo

Wikipedia irraa
Balaliitoo, kan yaadame Leonardo da Vinci
Balaliitoo ammayyaatiin bu'uu
Kun kan ta'u yeroo Balaliitoo guddaan gadhiifamudha

Balaliitoon wanta qilleensa keessa socho'u suuta jechuuf harkisa fayyadama. Yeroo baay’ee meeshaa boca gaaddidduu qabuu fi namoonni ykn wantootni olka’iinsa guddaa kan akka xiyyaaraa irraa suuta jedhanii fi nagaadhaan gara lafaatti gadi bu’uu danda’aniidha.

Kutaalee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Paakeejiin Balaliitoo rig jedhama . Innis boorsaa dugda, harness fi canopy of keessaa qaba. Boorsaan dugda meeshaa Balaliitoo itti kuufame, fi yeroo Balaliitoo bobbaafamu kan banamudha. Harness jechuun strapping kan boorsaan dugda utaaltuu irratti maxxanudha. Harnessoonni ammayyaa qaphxii miila, qaphxii dhaabbataa (gara oliitti) fi qaphxii garaa kan qaban yoo ta’u isaanis sirriitti jabeessuun ni danda’ama. Kutaan huccuu Balaliitoo canopy jedhama . Innis sararaan harness irratti kan maxxanu yoo ta’u, isaanis ofii isaanii qaphxii afur risers jedhamutti maxxanu. Golaan isaa geengoo, belbela fakkaatu, akka jellyfish, yookaan firaasha fakkaatu, piroofaayilii baallee fakkaatu ta’uu danda’a. Parachutes waraanaa irra caalaan isaanii parachutes bell yoo ta'an, parachutes bashannanaa, baraarsaa fi ogummaa irra caalaan isaanii parachutes baallee dha.