Jump to content

Baangaa'a

Wikipedia irraa

Baangaa'a, jecha herregaatiin, jijjiirraa miseensoota tuuta murtaa’e tokkoo haala miseensii tuuta sanaa kamiyyuu bakka jalqabaa isaanii irratti hin mul’anneen ibsamuu danda’a.. Baangaa'a akka cita faaktooriyaaliitti barreeffama ! n .

Fakkeenya[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Namoonii Afur mana uffataa deemanii. Abban dukaanaa uffata isaan bitaan korojootti naqaniif waltarre ka'eef garuu yemmuu manatti galanii hundumtuu isaanii uffata isaa kan hin taanee argatee kun akkamitti ta'uu danda'a

Walumaagalatti, abbootii uffataa tartiibaan yoo hiriirsine, uffata dhugaa isaanii waltarree yoo hiriirsine, tartiiba kana ABCDn yoo bakka buune; Tartiiba kana karaa 4!= 24n tartibeeffamuu danda’a. Kanneen keessaa tartiiba guutuun karaa 9 qofaan baangaa'uu danda’a. isaaniis kaneen jara muramanii dha.

ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC, ADCB,
BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC, BDCA,
CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB, CDBA,
DABC, DACB, DBAC, DBCA, DCAB, DCBA.

tartiiba gosa biroo keessatti yoo xiqqaate abbaan uffataa tokko uffata isaa isa sirrii ta’etti ni argata.