Astiroobaayoloojii

Wikipedia irraa

Xiinjiree Hawaa ykn Astiroobaayoloojiinkan inni irratti hundaa’u burqa, guddinnafi fuldura lubbuu qabeeyyii hawaa keessa jiran kan qo’atudha. Keessattuu lubbuun bira lafa kanaan ala jira jedhee kan qo’atudha.