Asiidii foormiik

Wikipedia irraa

Asiidii foormiikii ykn dhagaggee gonjareekii miseensa kompaawundii orgaanikii oksjiin-qabeeyyii aldaayidoota jedhamaniiti. Gocha baakteeriyaa, fangasiifi yiistii guutummaa guutuutti dhaaba. Akkasumas wantoonni yookiin eddattoo lubbu-qabeeyyii osoo hin tortorin yookaan hin bososin tursiiuuf ni fayyada. Sababni isaas pirootiiniin akka hinbulbulamneefi akka jabaatu waan taasisuufiidha