Areeroo Boosaroo

Wikipedia irraa

Areeroo Boosaroo Abbaa Gadaa fi raagi Booranaa woggaa dhibba hedduun dura tureedha.

Raaga[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Barri hin dhufa

Barri hin lufa.

Barri dhufee barri kufa

Barri dhufe bara tufa .

Gaafasii;

Barri naafa namni naafa

Gadaa sani Gadaan laafa.

Gadaan babarritti

Dubbiin dadarritti

Ni barraa'alle

Ni arraa'alle

Ni dharraa'alle.

Mirgisaa mirgi darre

Mirgoo gabbinni darre

Arreedaa miilli darre

Nadhoo qayyi darre

Qaroo arrabni darre.

Dhaltiin darre

Dhalchi darre

Uuumamni darre

Ummanni darre.

Barri darre namni darre

Maqaa malee nama hin garre

Bara namaafi barri dabe

Nama keessaa nama dhabe.

Horanii horii dachaa

Qotanii callaa galchaa

Quufanii garaa hin ga'an

Horanii dharraa hin ba'an

Saani eega'aadha

Namni beela'aadha

Odoo qabu ofoollata

Odoo nyaatu hamoommata

Barri raatu namni raatu

Nam bar sunii nama hin taatu.

Hin dubbatuu hin bubbisa

Hin haasahuu hin dhukkisa

Burreessaa buufaa ta'a

Burree qeerransa ta'a

Wolfakkaatee wolii hin galu

Wol barbaadee wol hin falu.

Namni hin jiru bakka namaa

Namni jiru akka lama

Abdiin namaa bifa bifa

Amma dhaama amma ifa.

Bara suni bara darree

Maqaa malee nama hin garre.

Bara namaafi barri dabe

Nama keessaa nama dhabe.

Namni yaadu takka takka

Yaanni namaa akka akka

Qalbiin namaa bakka bakka

Oduu callaa ol guddisa

Oduu callaan wolbuqqisa.

Nyaapha ta'ee wolgata

Woliin nyaatee wolhata

Wolhin cimsu wolii hin dhossu

Wol hin tiksu wolii hin obsu

Horii firaa firri hata

Haqa firaa firri gata.

Bara ilmi abbaa dhagaan dhahu

Ilmi abbaa hin dhagahu

Haadhaafi abbaa diida bulcha

Haadhaa-abbaaf diina tolcha

Soddaa hin beeku sodaa hin beeku

Hin sodaatu safuu hin eegu.

Jedhuu malee jecha hin filu

Jedhee jechaan wol hin hilu

Midhaan caalaa dubbii nyaata

Dubbii dharaa dugdaan baata.

Woldhiiba wol ciniina

Woljibba woliin diina

Iyya wolii wolii hin bahu

Wolii hin galu wolii hin nahu

Nyaapha ta'ee wol balleessa

Nyaapha caalaa wol madeessa.

Of hin beeku wol hin beeku

Of hin eegu wol hin eegu

Odoo hin beekin beekaa ta'a

Waan hin beekneen beekaa dha'a.

Hin falfaluu hin farrisa

Hin gulufuu hin barrisa

Waan hin jirre lafa suufa

Waan hin jirre soba buufa.

Hin kijibuu xinniqaadha

Dhaaba hin qabu miliqaadha

Waadaa seenee waadaa nyaata

Miilaan yaada miiraan kaata.

Odoo qabuu badii danuu

Badii adii hin amanu

Hin waakkata hin kakata

Galma dhugaa hin baqata

Dhugaa hin dhugu hin lagata.

Keessa hin beeku keessafi ala

Waan hin beenne keessa gala

Ni qillisa akka dibbee

Ni bubbisa akka bubbee

Ariifatee murtii labsa

Ni jarjara murtii dabsa.

Bara suni bara darree

Maqaa malee nama hin garre.

Bara namaafi barri dabe

Nama keessaa nama dhabe.

Kaan abaaraa kaan eebbisa

Kaan dararaa kaan leellisa

Aarii irraa gara hin galu

Jaarii isaa irraa irraa hin galu.

Ni cawata hulaa cufee

Ni gajafa of hargufee

Hin qanyisa hin roqomsa

Hin nyakkisa hin hobobsa

Garuu yaadee yaada hin bahu

Waan barbaade bira hin gahu.

Barri suni barri boruu

Bara sani namni hin horu.

Gurri namaa gaafas duuda

Waaqa dhiisee nama muuda.

Bara saniin barri bahee

Bara sani namni gahe;

Irbuu galee irbuu diiga

Cubbuu hin didu cubbuuf fiiga.

Miilli lafatti hin dhaabatu

Eessa dhaqaa hin gaafatu

Hin adeema hin galda'a

Hin qoodama hin harca'a.

Tokko ta'uun dharraa taati

Uleen haqaa harkaa baati

Dhara yaaduun umrii fixa

Odoo of dhaaduu barri lixa.

Bara sani bara darree

Maqaa malee nama hin garre.

Bara namaafi barri dabe

Nama keessaa nama dhabe . "

Jedhe Areeeroo Boosaroo

Rogeessi ,Wogeessi, Ogeessi Booranaa

Barri inni jedhe boruumoo barana ?

Akka inni jedhe hin jirruu jarana ?

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]