Jump to content

Antiliyaa

Wikipedia irraa

Antiliyaa ykn hoxxee hamussa urjii Hemisfeera Samii Kibbaa keessa jiruudha . Maqaan isaa Laatiin fi Giriikiitiin " ujummoo " jechuudha ; ujummoo qilleensaa bakka bu'a . Jalqaba Antlia Pneumatica, urjii kun jaarraa 18ffaa keessa Nicolas-Louis de Lacaille tiin hundeeffame. Maqaan isaa kan adda hin taane (jecha tokko), duraanuu itti fayyadama daangeffame, John Herschel sana booda hawaasa astronomic kan kana ifatti fudhateen simatame filatamaa ture. Kaaba urjiilee doonii Argo Navis (urjii Vela ) tokko tokko uumuun, Antlia guutummaatti latitudes kibba 49 degrees kaaba irraa mul'ata .

Urjii Antlia akka ijaan mul'atutti