Antaarkitikaa

Wikipedia irraa
Fakkii saatalaayitii walmakaa Antaarktikaa (2002) .

Antaarktikaa (Kibba cabbii ) ardii lafaa kibbaa fi baay'ina ummataa xiqqaa qabdudha . Guutummaatti jechuun ni danda'ama gara kibba Geengoo Antaarktikaatti kan argamu fi Galaana Kibbaatiin kan marfame ( Galaana Antaarktiik jedhamuunis beekama ), teessuma lafaa bantii Kibbaa of keessaa qaba. Antaarktikaan ardii guddaa shanaffaa yoo taatu, Awurooppaa caalaa gara %40 guddaadha, bal'inni ishee 14,200,000 dha . Irra caalaan Antaarktikaa ice sheet Antaarktikaatiin kan uwwifame yoo ta'u, furdina giddu galeessaa 1.9 qaba .