Andiroomeedaa (Tuuja)

Wikipedia irraa

Dubartii Funcaa ykn duureettii ykn Adroomeedaa Andromeda urjii samii kaabaa keessa jiruudha. Raagamtaa Giriikii keessatti maqaa giiftii duree Andromeda jedhamtuun moggaafame. Yeroo tokko tokko Afaan Ingiliffaatiin "doonnachittii Itiyoopiyaa" ykn "Dubartii funcaa" jedhama.[] Akkasumas Persea ("Haadha warraa Perseus") ykn Cepheis ("intala Cepheus") jedhamee waamamee jira.[ Ogeessi urjii Toleemii jedhamu yeroo tarree urjiilee 48 qopheessu Andiroomeedaa tarreessee ture. Akkasumas urjiilee 88 Gamtaan Astiroonomii Idil-addunyaa hojjete keessaa tokkodha.