Jump to content

Andiroomeedaa

Wikipedia irraa

Ruda Andiroomeedaa ykn Duurettii ykn Dubartii Funcaa, akkasumas Messier 31, M31, ykn NGC 224 jedhamuun kan beekamuu fi jalqaba Andromeda balballaa'a, ruda margundoo uguura fi daayameetira gara 46.56 tilmaamaan 765 kpc (2.5) jedhamuun beekama waggaa ifa miliyoonaa) lafaa fi galaaksii guddaa gara Milkii Weeyitti dhihoo jiru irraa fagaatee argama . Maqaan galaaksii kun naannoo samii lafaa kan inni keessatti mul'atu irraa kan madde yoo ta'u, Tuuja Andromeda, kan mataan isaa maqaa giiftii duree haadha warraa Perseus turte sheekkoo Giriikii keessatti moggaafame ., Gaalaksii Andiroomeedaa, gaalaksii mar-gundoo isa baay’ee dhihoo. Fakkichi Loorenzoo Kaamoliin, teeleskoppii xiqqaa ta’e fayyadamuun kan fudhatamee dha.