Amuruu

Wikipedia irraa

'Amuruun' aanaa fi magaalaa maqaa ilmaan Jaawwii keessa ishee tokkoon kan moggaafamteedha. Amuruun ilma sadi qaba. Hortee Sadan Amuruu jedhamuun waamamu ykn Hortee Amuruu Salgan jedhames ni waamamu waan ilma sadan suni ijoolle sadi sadi ofi jalatti qabaniif. Aanaan Amuruu qabeenyaawwan uumamaa hedduu kan qabduuf bakkeewwan hawwata turizimi kanneen akka Odaa Nafiroo, Dhagaa Qeerroo, Dhagaa Mooyyee, Bosonaa Angar fi Guraaloophoo, Albuudota kanneen akka Warqii, Gaasii, Ashaboo fi Horaa bishaan faa qabdi.Haalli qilleensa ishee jireenyaaf mijaatu kan tahe Badda-daree fi gammoojii ofi keessa qabdi. Oomishaale dheedhii fi kuduraaf muduraa qabdi.

Wabii[gulaali | lakkaddaa gulaali]