Ambashookii

Wikipedia irraa

Ambashookii ( Roomaa : Annona muricata ) muka baala bal'aa yeroo hunda magariisa ta'ee fi Meksikoo irraa hanga Ameerikaa Kibbaa tiroopikaalaatti argamudha . Har’a, Filiippiinsiifi Kibba Baha Eeshiyaa keessatti guddata . Biqiltuu Itoophiyaa keessatti argamudha . Biyya baay’ee ho’aa ta’e keessatti waan guddatuuf, seentimeetira 3 gadi jiraachuu hin danda’u.

Fuduraan kun nyaachuuf rakkisaa waan ta’eef yeroo baay’ee dhangala’aadhaaf kan ooludha. Kaarboohayidireetii baay'ee qaba, keessumaa firuktoosii . Akkasumas vitamin-C, vitamin-B1, vitamin-B2, baay’eedha. Fuduraan, sanyii fi baalli isaa biyyoota itti argaman keessatti akka qoricha uumamaa ta’ee itti fayyadamu. Kana malees, akka xiinxala tokko tokkootti baallii fi hiddi mukaa dandeettii seelii kaansarii balleessuu qaba.