Jump to content

Ambalafee

Wikipedia irraa
Fuduraalee maangoo – tokkoo fi walakkaa

Maangoon yookaan Ambi lafee firii dhagaa nyaatamuu danda'u yoo ta'u muka tropical Mangifera indica jedhamu irraa oomishamuudha . Ka'umsi isaas naannoo kaaba dhiha Miyanmaar, Baanglaadeesh fi kaaba baha Hindii gidduu jiru irraati . M. indica bara durii kaasee Kibbaa fi Kibba Baha Eeshiyaa keessatti kan misoomu yoo ta'u kunis gosoota maangoo ammayyaa lama kan argamsiisu yoo ta'u: "gosa Hindii" fi "gosa Kibba Baha Eeshiyaa". Gosoonni biroo gosa Mangifera keessa jiranis firii nyaatamuu danda'u kan "maangoo" jedhamanis kan uumu yoo ta'u, harki caalaan isaanii naannoo ikoo Malesian keessatti argamu.