Wikipedia:Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaa hundi qabaachuu qabu

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Seenaa jireenyaa[Lakkaddaa gulaali]

Taatota, shubbistootaa fi modeelota[Lakkaddaa gulaali]

Artistootaa fi arkiteektota[Lakkaddaa gulaali]

Barreessitoota, barressitoota diraamaa fi Waloota[Lakkaddaa gulaali]

Barreessitoota Walaloo Sirbaa fi Weellistoota[Lakkaddaa gulaali]

Abuurtotaa fi Kara-deemtota[Lakkaddaa gulaali]

Daarekteroota fiilmii fi Barreessitoota fiilmii[Lakkaddaa gulaali]

Kalaqxoota, saayintistootaa fi Herreegdota[Lakkaddaa gulaali]

Filoosoferootaa fi saayintistoota hawaasummaa[Lakkaddaa gulaali]

Geggeessitoota siyaasaa[Lakkaddaa gulaali]

Abboota amantii fi namoota tiyooloojii[Lakkaddaa gulaali]

Falaasamaa fi Xinsammuu[Lakkaddaa gulaali]

Falaasama[Lakkaddaa gulaali]

Xinsammuu[Lakkaddaa gulaali]

Amantii[Lakkaddaa gulaali]

Ilaalchaa addunyaa fi amantii

Saayinsii Hawaasa[Lakkaddaa gulaali]

Maatii fi Hariiroo[Lakkaddaa gulaali]

Siyaasa[Lakkaddaa gulaali]

Seera[Lakkaddaa gulaali]

Dhaabbata addunyaalessa[Lakkaddaa gulaali]

Waraanaa[Lakkaddaa gulaali]

Dhimma hawaasummaa[Lakkaddaa gulaali]

Afaanii fi Ogbarruu[Lakkaddaa gulaali]

Saayinsii[Lakkaddaa gulaali]

Astironoomii[Lakkaddaa gulaali]

Baayoloojii[Lakkaddaa gulaali]

Anaatoomii[Lakkaddaa gulaali]

Orgaanizimoota[Lakkaddaa gulaali]

Kemistirii[Lakkaddaa gulaali]

Fiiziksii[Lakkaddaa gulaali]

Herreega[Lakkaddaa gulaali]

Teknooloojii[Lakkaddaa gulaali]

Communication[Lakkaddaa gulaali]

Elektirooniksii[Lakkaddaa gulaali]

Kompitaraa fi Interneetii[Lakkaddaa gulaali]

Anniisaa fi boba'aa[Lakkaddaa gulaali]

Geejjiba[Lakkaddaa gulaali]

Meeshaalee waraanaa[Lakkaddaa gulaali]

Aartii fi Bashannana[Lakkaddaa gulaali]

Fiilmii, raadiyoo fi televizyiinii[Lakkaddaa gulaali]

Sirba[Lakkaddaa gulaali]

Bashannana[Lakkaddaa gulaali]

Seenaa fi Hawaasa[Lakkaddaa gulaali]

Seenaa[Lakkaddaa gulaali]

Hawaasa[Lakkaddaa gulaali]

Ardilee fi naannoolee gurguddaa[Lakkaddaa gulaali]

Biyyoota[Lakkaddaa gulaali]

Magaalota[Lakkaddaa gulaali]

Qaama bishaanii[Lakkaddaa gulaali]

Tulluuwwanii fi gammoojjii[Lakkaddaa gulaali]