Jump to content

Watana dukkanaa

Wikipedia irraa
(Watana dukkanaa(Dark matter) irra kan qajeele)
File:Tilmaama Watana dukkanaa.png
Tilmaama Watana dukkanaa

Watanni dukkanaa'aan bifa maatirii yaadame yoo ta'u, maatirii ykn watani Walaabuu keessa jiru keessaa tilmaamaan %85 akka ta'u yaadameera . Watanni dukkanaa'aan dirree elektiromaagneetikii wajjin kan wal-nyaatu waan hin mul'anneef "dukkanaa'aa" jedhama, kana jechuun raadiyaashiniin elektiromaagneetikii hin xuuxu, hin calaqqisiisu, ykn hin baasu waan ta'eef, kanaaf, adda baasuun rakkisaadha. Tajaajila astrophysical adda addaa – bu’aa harkisaa dabalatee kanneen ti’ooriiwwan harkisa lafaa yeroo ammaa fudhatama qabaniin ibsamuu hin dandeenye yoo maatiriin ilaalamuu danda’u caalaa baay’ee jiraate malee – argama wanti dukkanaa’aa agarsiisu. Sababa kanaaf, ogeeyyiin baay’een isaanii, wanti dukkanaa’aan uumama cufa keessatti baay’inaan waan jiruuf caasaa fi jijjiirama isaa irratti dhiibbaa cimaa akka qabu yaadu.