Qarqarsa Salpha

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Walaloo Qur'aana Yaa Obboleeyyan koo islaamaa kabajamtoota hundarraa Mee yeroo teenya maalitti dabarsaa jirra? Koottaa karaa gaarii gara Qur'aana rabbii Yaa Qur'aana rabbii caalaa hundaa olii ☞Maaltu siin dorgoma yaa kalaama rabbii ☞Jechi jechaa olii qur'aanul kariimii ☞Kan hin jijjiiramne hanga zalaalamii ☞Namni isa qara'ee dhugaan itti hojjate ☞Inni hin kasaaru dhugumaan milkaa'e ☞Yaa saamunaa qalbii daawwitii aalamaa ☞Qur'aannif hadiifni bar karaa keenya ☞Kan jala deemnu hanga jiruu teenyaa ☞Qur'aannif hadiifni bar lubbuu teenyaa ☞Qur'aanni ifaadhaa koottaa ni ibsanna ☞Qur'aanni dawaadha koottaa itti wal'aanamna ☞Jabaannee barannee ummata barsiifna ☞Saahaabonni rasuulaa S.A.W Qur'aanarratti dhumanii ☞Seenaa hin dagatamne nuufis dabarsanii ☞Garuu ammaan-tana osoo islaamni lubbuun jiruu Qur'aanni gubame ☞Akka waraqatti fincaanin bahame ⇡Namuu du'a sodaaf jararraa cal'isee ☞Duuti diduu hin taatu seera uumamaati ☞Irra caaltuun du'aa tan amantii ofiiti ☞Bar ilmi namaa waan irratti du'een kaafamaa ☞Yoo qur'aanarratti duute shafa'aa dhaabbatee isatu siif mormaa